Wykonujemy projekty komunalnych oczyszczalni ścieków.

Oferowany przez naszą firmę zakres prac projektowych obejmuje następujące etapy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych:

• wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w branżach:

  • architektoniczno-konstrukcyjnej,
  • technologicznej
  • sieci i instalacji wodnych kanalizacyjnych, gazowych i wentylacji ,
  • elektrycznej,
  • AKPiA
  • drogowej

• wykonanie opracowań koncepcyjnych:

  • program funkcjonalno użytkowy,
  • koncepcja gospodarki ściekowej na terenie gminy,
  • koncepcja zagospodarowania terenu,

• operaty wodnoprawne,
• nadzory autorskie.

 

Projekt oczyszczalni ścieków