Oferowane przez naszą firmę oczyszczalnie ścieków pracują w oparciu o osad czynny w technologii SBR – porcjowego oczyszczania ścieków. Jest to stosowana od wielu lat technologia, pozwalająca w optymalny sposób usunąć zarówno substancje organiczne jak i zawiesiny. W połączeniu z dozowaniem chemikaliów zapewnia również znaczną redukcję fosforu.

Poprzez modułową budowę umożliwiają łatwe dostosowanie wydajności do ilości dopływających ścieków. Jest to szczególnie przydatne tam, gdzie przewidywana jest etapowa budowa oczyszczalni oraz kanalizacji. Oczyszczalnie pracują w trybie automatycznym według opracowanych przez BIONOR systemów sterowania i wizualizacji z wykorzystaniem Internetu.

 

Oczyszczalnie komunalne

 

System BIONOR reprezentuje przyszłościowy system oczyszczania ścieków, a przy jego konstruowaniu uwzględniono najnowsze rygorystyczne wymagania władz w zakresie ochrony środowiska.

Szczególny nacisk został położony na następujące aspekty:

  • wysoki stopień oczyszczania ścieków i stabilność procesu oczyszczania,
  • niezawodność eksploatacyjna,
  • niskie koszty eksploatacji,
  • duża elastyczność w zakresie przepustowości,
  • dobre warunki pracy personelu.

Typoszereg oferowanych oczyszczalni ścieków obejmuje wydajności od 1 do 1000 m3/d i umożliwia praktyczne rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków w przedziale od 5-ciu do 7000 mieszkańców.

W oczyszczalniach typu BIONOR mogą występować trzy zasadnicze części związane z technologią oczyszczania ścieków:

  • część mechaniczna (sita, kraty, sitopiskowniki)
  • część biologiczno-chemiczna (reaktory biologiczne i opcjonalnie instalacja dozowania chemikaliów)
  • przeróbka osadu (zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu, workownica)

 

NOWOŚĆ : Termiczna utylizacja osadów ściekowych