Instalacja odwadniania osadów ściekowych z kompostowaniem BIONOR SLUDGE K z opcją termicznej utylizacji osadów BIONOR SLUDGE K – T

Stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych BIONOR SLUDGE to instalacja realizująca proces separacji, odwadniania i utylizacji osadów, która umożliwia racjonalizację gospodarki osadowej i ściekowej oczyszczalni. Funkcjonalnie zastępuje urządzenia typu kraty, sita, osadniki wstępne, a także stopień odwadniania osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków. Przy zastosowaniu stacji BIONOR SLUDGE, część biologiczna oczyszczalni pozostaje niezmieniona, natomiast inne jest rozwiązanie części mechanicznej i gospodarki osadowej.
Stacja BIONOR SLUDGE stanowi rozwiązanie przeznaczone dla gminnych oczyszczalni o przepustowości do 1000 m3/d.

 

Termiczna utylizacja osadów ściekowych

 

Schemat utylizacji

 

Stacja składa się z następujących urządzeń:

 • Sito kanałowe – do wstępnej separacji większych zanieczyszczeń mechanicznych
 • Filtr taśmowy Salsnes Filter – do separacji, zagęszczania i odwadniania osadów wstępnych oraz osadu nadmiernego
 • Instalacja do przygotowania i dozowania roztworu środka strukturotwórczego.
 • Przenośnik ślimakowy – do transportu odwodnionych osadów
 • Kompostownik poziomy ACU do kompostowania wysokotemperaturowego mieszaniny osadów wstępnych i nadmiernych
 • Piec do spalania paliwa proszkowego – w tym przypadku biomasy
 • Zasobnik gorącej wody wytwarzanej w procesie spalania biomasy.

 

OPIS PROCESU

Ścieki komunalne, poprzez przepompownie, podawane są do stopnia mechanicznego oczyszczania. Wstępnie, na sicie kanałowym w wyniku procesu cedzenia, oddzielana jest duża frakcja ciał stałych. Wydzielone na sicie skratki są podawane przenośnikiem ślimakowym do kontenera, gdzie poddaje się je procesowi dezynfekcji za pomocą wapna. Po oczyszczeniu wstępnym ścieki kierowane są do drugiego urządzenia stopnia mechanicznego – filtra taśmowego. Zadaniem filtra taśmowego jest separacja pozostałych cząstek stałych i materiału biologicznego ze ścieków, oraz osadu nadmiernego z biologicznego procesu oczyszczania ścieków. W celu poprawy efektywności separacji osady nadmierne mieszane są z roztworem środka strukturotwórczego. Uzyskana mieszanina kierowana jest współ-strumieniowo ze ściekami do filtra taśmowego. Odseparowane na taśmie filtracyjnej osady są odwadniane i zagęszczane za pomocą zintegrowanej z urządzeniem prasy z sitem szczelinowym. Taśma filtracyjna oraz praska osadów są okresowo płukane gorącą wodą, co umożliwia utrzymanie czystości i zapewnia wysoką sprawność urządzenia.

Odwodnione osady nadmierne wraz z osadami wstępnymi stanowią wsad kompostowy, transportowany przenośnikiem ślimakowym do kompostownika, który jest trójstrefowym termo reaktorem. Poddanie osadu nadmiernego procesowi kompostowania zastępuje jego stabilizację w ciągu technologicznym oczyszczania ścieków. Proces kompostowania intensyfikowany jest poprzez zastosowanie układów mieszania, podgrzewania oraz napowietrzania. Kompostownik wyposażony jest w system sterowania PLC umożliwiający kontrolę pracy mechanizmów kompostownika oraz kontroli i utrzymywania w nim żądanej temperatury co zapewnia prawidłowy przebieg procesu i uzyskanie stabilnego i dojrzałego produktu. Czas kompostowania wynosi zazwyczaj od 5 do 7 dni. Wysoka temperatura (min. 70o C) w kompostowniku powoduje również higienizację powstałej biomasy oraz zmniejszenie jej wilgotności z 70% do 20%. Uzyskana biomasa charakteryzuje się wysokim potencjałem nawozowym i wysokim potencjałem energetycznym.

Cały układ technologiczny oczyszczania ścieków i przeróbki osadów charakteryzuje się wysoką efektywnością i elastycznością pracy przy modułowej zabudowie. Umożliwia to dostosowanie układu technologicznego do wymagań istniejących oraz nowo-projektowanych oczyszczalni. Możliwe i w pełni zasadne jest zastosowanie wybranych elementów prezentowanej instalacji w ramach modernizacji istniejących obiektów.

Dodatkowo linię można rozbudować poprzez zamontowanie pieca do spalania biomasy, wyposażonego w zasobnik i wymiennik ciepła. Energia cieplna uzyskana w procesie spalania będzie wykorzystana do podgrzewania wody wykorzystywanej do płukania sita kanałowego i filtra SALSNES, oraz na inne potrzeby eksploatacyjne oczyszczalni. Produktem spalania jest popiół o dużej zawartości fosforu, który może być wykorzystany do produkcji nawozu.

 

Schemat utylizacji

 

Zastosowanie instalacji BIONOR SLUDGE umożliwia znaczącą zmianę objętości i masy osadów.
Instalacja BIONOR SLUDGE, oraz jej efektywność, została poddana badaniom w następujących instytutach:

 

Instytucje badania osadów

 

ZALETY INSTALACJI BIONOR SLUDGE:
UWODNIONE OSADY ŚCIEKOWE

 • problem ze składowaniem i unieszkodliwianiem
 • uciążliwość zapachowa
 • kosztowny i uciążliwy transport

 

Osady ściekowe

 

ODWODNIONE OSADY ŚCIEKOWE

 • uciążliwość zapachowa
 • uciążliwość transportu (zwłaszcza w okresie zimowym)
 • problemy z zagospodarowaniem
 • trudny i długotrwały proces kompostowania
 • kosztowny proces utylizacji (spalania)

 

Odwodnione osady ściekowe

 

TECHNOLOGIA BIONOR SLUDGE

 • ścieki oraz osady nadmierne poddane współ-strumieniowo separacji i odwadnianiu na filtrze taśmowym SALSNES stanowią wsad do kompostownika ACU
 • zastępuje to potrzebę stabilizacji osadu nadmiernego w ciągu technologicznym oczyszczania ścieków
 • eliminuje to potrzebę zagęszczania osadów na prasie

 

Technologia Bionor Sludge

 

INSTALACJA BIONOR SLUDGE

 

Instalacja Bionor Sludge

 

FILTR TAŚMOWY SALSNES KOMPOSTOWNIK AGRONOVA KOCIOŁ REKA

 

Filtr taśmowy